Verslag studiedag De Mantel der Liefde

Verslag studiedag Vereniging van Ethici in Nederland (VvEN) 31 oktober 2014 te Utrecht

Deze studiedag, een samenwerking van de VvEN met het Centrum voor Gezondheid en Ethiek (www.ceg.nl) en Movisie (www.movisie.nl) gaf een boeiend beeld en een intensieve gedachtewisseling over de vraag naar plichten van kinderen om voor hun ouders te zorgen. De centrale vragen waren wat betekent ‘kind-‘zijn’ vanuit het perspectief van zorgvragende ouders op leeftijd, vanuit het perspectief van kinderen en hun mogelijkheden en vooral: vanuit het perspectief van solidariteit en rechtvaardigheid in samenleving en politiek. Deze vragen zijn op deze dag door sprekers en deelnemers grondig onder woorden gebracht.
Hoe die perspectieven bij elkaar te brengen in termen van morele verantwoordelijkheden in de ouderenzorg, is een vraag waarmee de samenleving nog lang niet klaar is. Lees verder

Opiniestuk VvEN in Trouw

Als voorproefje op de studiedag “De mantel der liefde?” verscheen onderstaand opinieartikel, van de hand van VvEN-bestuursleden Jan Vorstenbosch en Julia Hermann, onlangs in dagblad Trouw.

Waar is de moraal in het zorgverhaal?

Op 1 januari 2015 wordt de overheveling van de ouderenzorg van de centrale overheid naar de gemeenten een feit. Doel is de terugdringen van de zorgkosten door vermindering van de institutionele en professionele zorg en zorgverlening dichtbij via wijkgerichte hulp aan thuiswonende ouderen. Veel wordt verwacht van de ‘Eigen Kracht’ van het netwerk rond ouderen. Dat netwerk zal vooral bestaan uit de kinderen van oudere leeftijd. Zij zijn het die rond de keukentafel zullen zitten, als de gemeenteambtenaar langs komt. Welke morele normen en wederzijdse verwachtingen daarbij de beslissingen zullen bepalen, is echter een grote vraag die tot nu toe sterk onderbelicht blijft. Lees verder

Studiedag 2014: De mantel der liefde

Opa zoon

Op vrijdag 31 oktober a.s. organiseert de Vereniging van Ethici in Nederland (VveN) in samenwerking met het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) en Movisie een studiedag:

De Mantel der Liefde?

Over de morele plicht van kinderen om voor hun ouders te zorgen 

Sprekers
Evelien Tonkens (UvHum), Ingrid Robeijns (UU), Patrick Jeurissen (VWS en Radboudumc) en Liesbeth Hoogendijk (Mezzo)

Dagvoorzitter
Johan Melse

Aanleiding
De maatregelen om de zorg betaalbaar te houden leiden tot grote veranderingen in de organisatie en verantwoordelijkheidsverdeling voor de zorg voor ouderen. Verzorgingshuizen sluiten, de verantwoordelijkheid voor ouderenzorg gaat naar de gemeenten, maatschappelijke organisaties, familie en de buurt. Mantelzorg door familie en sociale omgeving zijn een belangrijk ankerpunt voor de zorg voor ouderen. Evenwicht en afstemming om de kwaliteit van de zorg en de rechtvaardige verdeling van lasten te waarborgen zijn de grote uitdaging van de nabije toekomst. Lees verder

Vooraankondiging studiedag

Na een eerste succesvolle editie van de VvEN-studiedag (in oktober 2013 rond het thema “Ethiek en de nieuwe oorlog), organiseert de VvEN op vrijdag 31 oktober aanstaande een tweede editie, getiteld: “De mantel der liefde: Moeten kinderen voor hun ouders zorgen?”

Houdt de website in de gaten voor verdere informatie!